מכרז פומבי - מכרז למתן שירותי סקר נכסים, מדידות ושימושים לצורכי ארנונה


2018-03-08 13:09:06

סקר נכסים